19.9.07

Ngéjah aksara walanda

Kamari aya nu méré alamat surélék ngaliwatan telepon, diéjah maké alpa béta jst. Sanggeus ét (@), "Séra, hotél, ého, lima, lima, dot kom," ku kuring ditulis '@serahotelecho55.com'. Nepi ka ditéangan dina Google sagala, susuganan bener aya hotél ngaranna 'séra'. Tah geuning kapanggih... Tapi, bet di Turki geuning ieu mah?!! Da tadi mah asa nyebutkeun linggihna di Bogor. Ana ditelek-telek deui... Jadol téh... @shell.com!!! Heuheu...

Lain, lamun ngéjah aksawa walanda maké basa Sunda kumaha nya kira-kirana? Kuring boga usul, yeuh. Mangga ilo béréndélan di handap (aksara nu teu aya nuturkeun kumaha galibna).

a = asép
b = bandung
c = cépot
d = dawala
é = éntog (aya nu leuwih jéntré, tapi cawokah ah... Éta ogé mun ieu aksara dipaké, misalna dina basa Sunda)
e = ema
g = garéng
h = huntu (aya ieu gé nu leuwih jéntré, tapi cawokah deui waé...)
i = imah (ieu gé aya opsi séjén, tapi beu... bet cawokah deui, cawokah deui aing mah)
j = jubleg
k = kuda
l = lodaya
m = manuk
n = nonggéng
o = oyag
p = panto
r = randa
s = sunda
t = takol
u = ucing
w = wadah
y = yuswa

4.9.07

GIA

Poe kemis, dua minggu ka tukang, kuring jeung babaturan sa-unit indit ka Medan pikeun nungkulan hiji acara seminar. Luyu jeung booking, rencanana rombongan teh rek naek pesawat Garuda anu jam 9 saparapatan isuk2. Jam satengah salapanan, kuring kakara ngilu ngantay check in, tiluan. Babaturan anu sejen mah geus asup ti heula, aman. Pas... Giliran kuring daptar, ari pok teh cenah pesawatna ruksak. Kusabab ruksak, cenah pesawatna diganti ku pesawat cadangan anu kapasitasna leuwih saeutik, jadi sabagian panumpang dialihkeun ka jadwal pesawat salajengna. Bari nungguan kapastian, kuring ukur bisa kukulutus,
"Paingan atuh dicaram hiber di Eropah, da geuning pesawatna ge raruksak!"

Pas giliran meunang kapastian hiber, horeng, lian ti nampa tiket teh bet aya uang kompensasi. Milik mah ti mana we... Lumayan, kakeuheul teh diubaran ku duit 420 rebu perak! Wahahahah... Teu rugi ieuh uing mah diundur ge...

Nalika geus nepi ka Medan, pas keur check in di hotel, bet pas panggih jeung babaturan anu indit ti heula tea, anu ceuk petugas tea mah dipindahkeun ka pesawat anu leuwih leutik. Aeh-aeh... Horeng simana horeng... Sakadang pesawat teh teu kirang nanaon, estuning jagjag waringkas. Pangna anu check in panungtungan dipindahkeun teh horeng alatan aya pejabat pulisi anu ngarebut booking (eta pejabat teh rek nungkulan acara anu sarua jeung kuring). Si bedul teh..!!!

Tina dongeng ti babaturan, lian ti ngarebut booking, ieu rombongan pejabat teh telat oge datangna, anu ngabalukarkeun mundurna jadwal pesawat-pesawat sanggeusna. Eta mah, cenah ceuk babaturan, rombongan pulisi teh pada moyok pada nyurakan. Anu lucu, horeng dina eta pesawat oge aya... Adhyaksa Dault, Menpora. Heuheuhe... Karunya teuing, pesawat mentri kudu nungguan alatan aya pejabat sahandapeunana anu telat datang... Dasar Indonesia...

19.6.07

Aksara Arab


Punten, ieu tulisan lain rék ngabahas aksara Arab, da teu neuleuman élmu éta kuring mah...

Aya kapanasaran, naha di nu séjén ogé kieu atawa di kuring wungkul. Mangga ilo gambar di gigir (snapshot kaca ti blog kuring), katingal teu aksara Arab di bagian handapna? Tah éta, naha nya bet mucunghul waé aksara Arab? Dikotéktak dina sétingan, weléh teu kapanggih. Cikan, sugan aya nu bisa nulungan, kumaha ngoméanana? Da rumasa, kuring mah teu bisa maca Arab dugul, komo ieu (sigana) dina basa Arab...

12.6.07

Ulah ngalieuk ka tukang!

"Ayeuna mah, siar ku dia éta budak angon! Jig geura narindak! Tapi, ulah ngalieuk ka tukang!"

Ti dinya mimitina mah manggih téh, tina anu disebut Uga Wangsit Siliwangi. Nu puguh mah jadi bingung, ti mana asalna éta wangsit, jeung naon deuih maksudna paréntah 'ulah ngalieuk ka tukang' téh... Ari perkara uga atawa wangsitna mah teu pati dipikiran, da rumasa teu pati katarik ku hal-hal nu kararitu mah. Manggih deui kalimah kitu téh dina paguneman di milis urangsunda, nu nyaritakeun pangalaman ahéng salasaurang anggota milis. Hanjakal eusina mah geus poho deui.

Kamari-kamari ngadéngé deui kalimah ieu téh ti uana pamajikan, nalika ngadongéngkeun saha kitu lah, nu pasti mah lain pangalaman anjeunna sorangan. Cenah nu ngalaman téh diakod ku kolotna (atawa guruna) ngajugjug ka hiji tempat maké sarupaning élmu, nu maksudna ngarah leuwih gancang. Kuring gé kungsi ngadéngé caritaan ua nu nyebutkeun dulurna baheula bisa nepi ka Garut ti Bungbulang dina waktu nu sakeudeung, tangtuna teu tumpak élep.

Tah, saméméh indit, si anu rék diakod téh dibéjaan sangkan ulah ngalieuk ka tukang. Pas diusna indit, sabot ngabelesat téh si nu diakod téh panasaran, lieuk baé ka nu kaliwatan. Ana kitu, porosot téh manéhna lésot, ujug2 jleg baé jadi ngajanteng sorangan di tengah leuweung luwang-liwung. Bisa salamet sotéh, pédah baé disusul deui ku nu ngakod. Mun enya, élmu naon nya nu dipaké? Naha hiji kasaktén anu ilahar aya dina dongéng-dongéng atawa kumaha? Mun kasaktén modél kitu dipapandékeun jeung kapal hiber atawa beus Primajasa Cileunyi-UKI jaman kiwari nu saban minggu ditumpakan, kumaha tah hubunganana? Nu pasti, tangtuna nu keur nyupiran tutumpakan mobil/motor mah dipahing pisan luak-lieuk ka tukang téh...

Parahiyangan

Mun ngadéngé kecap 'parahiyangan' ('parahyangan', 'priangan', atawa 'preanger'), pikiran kuring langsung los ka hiji wewengkon di Tatar Sunda beulah wétan ka kidulkeun, ti Cianjur nepi ka wewengkon Ciamis, utamana mah Bandung. Komo ti heula mah, nu kainget téh sabangsaning plang di kantor pulisi samodél Kepolisian Wilayah Priangan Timur. Ti dinya, terus baé dibayangkeun yén mun kitu mah Priangan téh dibagi-bagi kana sababaraha wilayah. Paling henteu gé nya pasti kudu aya Priangan Barat, nu sigana ngawengku wilayah Bandung ka kulonkeun.

Dina pikiran, ieu istilah datangna tina kecap 'hiyang' anu hartina sarupa jeung déwa atawa pangéran, ditambah rarangkén 'para-' jeung '-an'. Jadi, 'parahiyangan' téh hartina tempatna para déwa. Ka dieunakeun, kuring manggih 'Carita Parahiyangan', hiji naskah Sunda kuna nu nyaritakeun raja-raja Sunda (apal sotéh pédah baé boga bukuna anu beunang nyusun Atja, wedalan taun 60-an). Kecap 'parahiyangan' écés pisan disebutkeun dina bubuka ieu naskah, asli aya. Hartina, istilah ieu mémang geus aya ti baheula. Tah, ti dieu, kuring jadi mikir deui, naha pamahaman kuring ngeunaan 'parahiyangan' salila ieu téh geus bener atawa acan?

Kiwari, istilah 'parahiyangan', sakumaha disebutkeun di luhur, mémang nujul ka hiji wewengkon. Tapi, ti iraha? Mun teu salah, dipakéna ieu istilah salaku wewengkon téh asalna ti jaman Walanda: Preanger. Biasa, da babagian wilayah anu aya ayeuna téh pan warisan Walanda, lain dumasar babagian aslina anu ngagambarkeun babagian wilayah budaya atawa kakawasaan jaman saméméh dijajah Walanda. Kumaha ari numutkeun istilah asalna?

'Carita Parahiyangan' eusina ngeunaan carita raja-raja (rahiyang) Sunda ti jaman Kendan nepi ka rék tumpurna di Pakuan, lain ngeunaan wewengkonna. Jadi, 'parahiyangan' di dieu téh meureun sarua jeung 'parajaan' atawa 'para raja' (atawa 'karajaan'?). Mun nilik eusina, ieu naskah lolobana nyaritakeun para rajana, lain nyaritakeun karajaanana. Jadi, sigana mah, 'parahiyangan' anu dimaksud ku éta naskah téh 'para raja' (Sunda). Mun diinggriskeun mah meureun jadina téh 'The Story of (Sunda) Kings'.

Ah, tamba ngalamun baé ieu mah. Geus lila teu ngeusian blog, ongkoh...

18.4.07

dangerously beautiful

Ngomongkeun ngeunaan kabeautifulan Indonesia, bet ras kana kajadian2 anu noron karandapan ku ieu bangsa. Pas anyar kawin... der teh aya sunami nu nyaahan Aceh jeung sababaraha wewengkon lianna. Balukarna, ratusan rebu jalma palastra. Ti Aceh, sunami meuntas ka pakidulan. Poho deui, sabaraha nu palastra nalika kajadian di sabudeureun Pangandaran teh... Henteu ti sagara, di Jatim cai mudal ti jero taneuh. Rebuan hektar daratan jadi situ. Sabaraha kulawarga nu leungiteun imah? Sabaraha jalma nu leungiteun pakasaban?

Cai nu mudal tacan saat, di Sumatra longsor... Can deuih kasakit infeksi flu hayam nu can kaungkulan. Tong boro kasakit nu anyar model flu hayam, dalah demam berdarah ge geuning urang teh tacan bisa ngungkulan...

Teu ku kajadian alam, teu ku kasakit, aya deuih nu maot alatan disiksa di kampus. Beu... Ari sugan teh geus cageur, ari pek teh geuning kitu... Budak ditelasan di kampusna sorangan, ku babaturanana sorangan. Ti dinya beuki boleker, yen eta 'budaya katelengesan' teh can leungit. Gara2 Muntu, borok kampus teh beuki katembong. Anu ngabalukarkeun palastrana Muntu kudu dihukum, anu nyumput nyalindungkeun kajadian kriminal ieu oge kudu dihukum.

Gara2 Muntu, kasus nu samemehna kabolekerkeun deui. Anu nandasa Wahyu Hidayat nepi ka palastrana horeng teu dipecat ti kampusna. Anu ngarogahala Wahyu Hidayat horeng bisa neruskeun iketan dinesna di Pemda di Jabar. Ih, najis aing mah... Nyaan ari nempo kitu mah, areuweuh gadag urang Sunda teh. Jalma teu bener dikukut di pamarentahan. Nu ngukutna? Piraku bener?!! Ngerakeun bangsa Sunda, siah!!!

Lah... basa harita lulus SMA, kocap aya babaturan nu daptar ka STPDN. Kabeneran ieu babaturan teh anak camat, jadi pas wawancara/tes di pemda teh ukur diajak ngobrol, da nu mariksana wawuh jeung bapana. Untung we, si babaturan teh teu asup, teuing kumaha caritana mah. Anu puguh, ti anggalna mula, ti mimiti seleksi asupna wae, ieu kampus teh geus camerok ku isu2 nepotis & kolusi. Kumaha jadina? Eces, nu asup teh loba nu lain barudak pinunjul. Punten, lain rek ngahinakeun atawa moyok. Mun bibitna teu bener (sigana mah aya/teu saeutik nu bener ge), diatik ku cara nu teu bener, engkena pijadieun naon?

Cikan tungguan. Mun bangsa ieu teu bisa ngabebener & ngokolakeun ieu kampus, naha urang bisa percaya yen ieu bangsa (pamarentah) bisa ngabebener & ngokolakeun ieu nagara?

travel warning!


Aya babaturan nyodorkeun stiker, eusina mah kurang leuwih kawas di luhur ieu. Heuheu...

21.3.07

horéééé... dibagi léptop!!!

Ni senang euy jadi anggota DPR mah... Geus gajihna gedé, ditambahan ku rupa-rupa tunjangan & pasilitas, ayeuna rék dibagi léptop! Ginding, Méééénnn...

Aya dua hal prinsip anu kuring panasaran:
  1. Naon alesanana maké kudu dianggarkeun dipangmeulikeun sagala? Mun ngarasa butuh mah mareuli sorangan gé sigana leuwih ti mampuh. Ari ieu, kalah maké duit nagara...
  2. Kira-kira mangpaat moal nya éta léptop? Naha kinerja anggota DPR bakal nérékél mun baroga léptop?
Lila-lila... Beuki dieu, bet asa beuki ocang euy élité bangsa urang téh... Asa hayang... nyiduhan!

31.1.07

Sundanét is Dead?

Mimiti apalna mah teu ngahaja, da mémang kuring mah teu matuh sindang ka Sundanét téh. Minggu kamari, pikeun hiji kaperluan, kuring nyusud internét maké Google, néangan téks naskah Carita Parahyangan anu nyaritakeun laku nirca Mandiminyak ka dahuanana, Pwah Rababu. Tina hasil nyusud, Google manggih sababaraha kaca ramat anu cocog. Ku kuring éta tumbu ampir kabéh dibukaan. Ari pék... anu di Sundanet mah gagal kabuka. Nu némbongan ukur papan pangumuman:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@sundanet.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Pas ditanyakeun ka Mama manAR, mémang cenah Sundanét mah geus sahoseun...

Euh... lebar temen... Mangkaning dina éta loka téh seueur pisan pedaran nu patali jeung Kasundaan. Mun teu salah mah ieu loka téh bogana Wahana Raksa Sunda. Cik atuh... lebar ku eusina, Juragan... Pami tiasa mah hirupan deui... Atanapi, bilih baé tos teu kawaragadan hostingna, atuh susuganan tiasa dialihkeun ka média anu gratisan. Anu penting mah panginten nyalametkeun pedaran-pedaranana. Mun seug nepi ka leungit kitu baé téh... Beu... lebar temen...

18.1.07

amal soleh

Najan kacirina leutik, amal soleh mah ulah dimomorekeun, ulah teu dipilampah. Misalna nembongkeun imut atawa paroman anu hade nalika panggih jeung sobat, sahingga eta sobat ngarasakeun kagumbiraan urang tepung jeung manehna.

(disarikeun tina H.R. Bukhori kintunan Kang Abdul 'Aziz)

17.1.07

ajen manusa

PBB ngalaporkeun yen salila taun 2006, nu palastra di Irak teh kurang leuwih 34 rebu urang. Mun dirata-rata, sapoena ampir saratus urang palastra! Poe salasa kamari, bom nu bitu di hareupeun kampus (di Irak keneh) nelasan 70 urang. Gusti... Lamun manusa teh mahluk Gusti anu paling sampurna, naha geuning papada manusa mah ajen anu luhur teh bet dimurah-mareh kawas kitu?

10.1.07

Artos ngantosan

Minggu kamari mah di Jakarta teh ukur beunang dua peuting-dua poe. Hanas ngahajakeun indit leuwih gancang ti biasana, ari pek pagetona kalah dititah ngumpul di Bandung. Horseh we nu aya... Aya jalan komo meuntas, keur meumeujeuhna sono ka nu ditinggalkeun di imah mitoha... Heuheu...

Sakumaha biasa, ari keur kabeneran 'dines' ka Bandung teh sok sakalian laha-loho. Ari anu dilaha-dilohona mah rupa-rupa, ti mimiti scanning nu gareulis dina beus Jatinangor-Dipati Ukur, nepi ka ngapalkeun jalan. Maklum bae, da kuring mah lain urang Bandung. Sakalina nyanyahoanan ulin sorangan ge, sok kalah salah naek angkutan. Jadi, ari hayang aman mah nya biasana sok ngajak pamajikan.

Poe kahiji, sanggeus beres rapat alias meeting di RSHS, di hareupeun PT. Inti, tina beus Dipati Ukur-Jatinangor kuring luncat kana angkot ka Kebon Kalapa-keun (petana mah bayangkeun we Sapiderman luncat ti gedong hiji ka gedong sejenna), da kabeneran dahuan menta dianteur meuli printer. Sanggeus kukulibekan di BEC, printer nu diteang mah euweuh. Aya oge tipe saluhureunana, eta oge ukur aya di dua toko. Mahal nya, euy?!! LX-300+II hargana sajuta satengah, bandingkeun jeung, misalna, Canon Pixma tipe sarebuan.

Poe kadua, indit teh leuwih salse. Rada teu salse soteh pedah bae sieun pas waktuna jumaahan beusna can nepi ka masigit. Untungna teh pas pisan. Jam dua welas kurang saeutik beus Damri nepi ka Pusdai, nya sakalian bae jumaahan di masjid eta, keur mah eukeur geus niat hayang nyimpang ka kiosna Ua Sas di Pasar Cihaurgeulis. Ba'da jumaahan kuring langsung ka kios, kasampak Si Ua suwung. Ceuk baladna nu kios gigireun mah cenah paling oge keur neangan dahar. Teu sabaraha lila, enya bae, si Ua norojol bari mawa rambutan sababaraha beungkeut. Atuh.... ngadekul!!! Harita mah ngobrol jeung si Ua teh rada garing, sabab keur euweuh isu anu 'hot', sabulangbentor bae. Jam dua leuwih kuring indit deui, bareng jeung si Ua. Si Ua ieu mah bisnis teh sok sakarepna: purun hayu, ari hoream mah nya ngke deui bae... Heuheu... Nyaritana mah cenah rek terus balik si Ua teh, tapi duka teuing ari nu sabenerna mah, boa-boa rek ka Si Lang atawa Si Geu... Heuheu... Gosseeeeeeppp.......

Ti hareupeun pasar clak tumpak angkot ka Ciroyom-keun, da rek ka RSHS deui. Geus panggih jeung nu rek ditepungan, kuring langsung balik deui naek angkot nu ka Cicaheum-keun ti Jln. Pasir Kaliki hareupeun RSHS. Naek teh bareng jeung awewe (sebut bae 'Si Ema') nu angkaribung ku babawaan. "Ke sakedap, sakeresek deui," ceuk Si Ema pas bulak balik ngunjalan babawaanana kana jero angkot. Someah pisan. Ari kuring mah geus tiheula naek, diuk na bangku hareup, 'di samping pak kusir yang sedang bekerja' ceuk penyanyi cilik mah.

Lebah pertelon Cihampelas-Siliwangi-Ciumbuleuit, Si Ema menta turun. "Owh, urang pasar dieu meureun Si Ema teh," kuring ngagerentes. Pas ngasongkeun ongkos, Si Ema ngasongkeun duit dua rebu rupia, bari song deui sarebu. "Nuhun, tah ieu artos ngantosan," ceuk Si Ema. Kusabab kuring diuk di hareup, ngasongkeun & nampa duit teh pas hareupeun beungeut pisan. Bari rada molohok, kuring ukur bisa cruk-crek jero hate. Nu dagang di pasar leutik tradisional, nu pangalana ge sigana teu sabaraha, mani ku bageur. Make jeung mere 'artos ngantosan' sagala. Jadi 'hayang era', sabab kalan-kalan kuring mah pasea jeung nu boga angkutan teh, melaan duit sababaraha perak... Nu kitu meureun jalma soleh teh, nya... Tetep getol digawe najan geus umuran. Tetep berehan jeung someah najan pangalana teu loba... Mun teu salah mah jalma model kitu anu leungeunna kungsi dicium ku Kangjeng Rosul teh... Anu leungeunna karadas tapak digawe...