18.4.07

dangerously beautiful

Ngomongkeun ngeunaan kabeautifulan Indonesia, bet ras kana kajadian2 anu noron karandapan ku ieu bangsa. Pas anyar kawin... der teh aya sunami nu nyaahan Aceh jeung sababaraha wewengkon lianna. Balukarna, ratusan rebu jalma palastra. Ti Aceh, sunami meuntas ka pakidulan. Poho deui, sabaraha nu palastra nalika kajadian di sabudeureun Pangandaran teh... Henteu ti sagara, di Jatim cai mudal ti jero taneuh. Rebuan hektar daratan jadi situ. Sabaraha kulawarga nu leungiteun imah? Sabaraha jalma nu leungiteun pakasaban?

Cai nu mudal tacan saat, di Sumatra longsor... Can deuih kasakit infeksi flu hayam nu can kaungkulan. Tong boro kasakit nu anyar model flu hayam, dalah demam berdarah ge geuning urang teh tacan bisa ngungkulan...

Teu ku kajadian alam, teu ku kasakit, aya deuih nu maot alatan disiksa di kampus. Beu... Ari sugan teh geus cageur, ari pek teh geuning kitu... Budak ditelasan di kampusna sorangan, ku babaturanana sorangan. Ti dinya beuki boleker, yen eta 'budaya katelengesan' teh can leungit. Gara2 Muntu, borok kampus teh beuki katembong. Anu ngabalukarkeun palastrana Muntu kudu dihukum, anu nyumput nyalindungkeun kajadian kriminal ieu oge kudu dihukum.

Gara2 Muntu, kasus nu samemehna kabolekerkeun deui. Anu nandasa Wahyu Hidayat nepi ka palastrana horeng teu dipecat ti kampusna. Anu ngarogahala Wahyu Hidayat horeng bisa neruskeun iketan dinesna di Pemda di Jabar. Ih, najis aing mah... Nyaan ari nempo kitu mah, areuweuh gadag urang Sunda teh. Jalma teu bener dikukut di pamarentahan. Nu ngukutna? Piraku bener?!! Ngerakeun bangsa Sunda, siah!!!

Lah... basa harita lulus SMA, kocap aya babaturan nu daptar ka STPDN. Kabeneran ieu babaturan teh anak camat, jadi pas wawancara/tes di pemda teh ukur diajak ngobrol, da nu mariksana wawuh jeung bapana. Untung we, si babaturan teh teu asup, teuing kumaha caritana mah. Anu puguh, ti anggalna mula, ti mimiti seleksi asupna wae, ieu kampus teh geus camerok ku isu2 nepotis & kolusi. Kumaha jadina? Eces, nu asup teh loba nu lain barudak pinunjul. Punten, lain rek ngahinakeun atawa moyok. Mun bibitna teu bener (sigana mah aya/teu saeutik nu bener ge), diatik ku cara nu teu bener, engkena pijadieun naon?

Cikan tungguan. Mun bangsa ieu teu bisa ngabebener & ngokolakeun ieu kampus, naha urang bisa percaya yen ieu bangsa (pamarentah) bisa ngabebener & ngokolakeun ieu nagara?
Posting Komentar